Escrivim bé

 1. Abans d’escriure un text hem de pensar les idees que volem posar-hi i les hem d’escriure en un paper.
 2. Quan comencem a redactar les idees que hem apuntat, hem de tenir en compte:
 • COHESIÓ-
 • Les frases han de ser ben construïdes (el subjecte ha de concordar amb el predicat) i quan es tracta de frases compostes han d’estar ben connectades.
 • Cal fixar-nos en el temps verbal amb el qual comencem a escriure el text i l’hem d’anar mantenint al llarg de la redacció.
 • No podem escriure tal com parlem.
 • COHERÈNCIA
 • Allò que escrivim ha de tenir relació amb el títol proposat.
 • Cal que vigilem de no repetir o donar massa voltes sobre una mateixa idea.
 • No podem començar un text explicant tota mena de detalls i, de sobte, acabar-lo barroerament.
 • Si fem una narració, ha de tenir:
. introducció
. nus
. desenllaç/ conclusió
 • PUNTUACIÓ
 • Cal que vigilem en no fer frases massa llargues per tal de no perdre’ns en el contingut.
 • Utilitzem el punt i a part quan ja donem per acabada una idea i en volem expressar una altra.
 • Utilitzem el punt i seguit quan acabem una frase i encara volem continuar parlant de la mateixa idea.
 • Per a la utilització de la coma i dels signes d’exclamació i interrogació, seguirem les pautes que es donen a classe quan es treballa aquest tema.
 • LÈXIC
 • El vocabulari que utilitzem ha de ser adequat a la nostra edat i al tipus de text que escrivim.
 • El vocabulari d’un text ha de ser culte, tal com correspon a la llengua escrita. Si hi volem posar una paraula o expressió del nostre llenguatge col·loquial, la posarem entre cometes.
 • ORTOGRAFIA
 • Abans de lliurar un text has de comprovar que l’ortografia sigui correcta, que les paraules estiguin ben escrites. Fes servir el diccionari quan tinguis dubtes.
 • Si entregues el text passat a l’ordinador, utilitza el corrector.

 1. Quan acabem d’escriure un text, l’hem de llegir tot i fixar-nos en si hem seguit aquests punts que us hem indicat. Cal que hi feu totes les esmenes necessàries per tal que el text sigui COHERENT, COHESIONAT, BEN PUNTUAT, RIC EN VOCABULARI I CORRECTE ORTOGRÀFICAMENT.

 1. Per fer un bon text, seguint les pautes que us acabem de donar, necessiteu una hora ben bona.


Institut Montgrí. Departament de Català